ДОПОМОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ / ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПРЯМОВАНОЇ НА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА

Як свідчить практика окремих муніципалітетів України, які активно впроваджують проекти по використанню ВДЕ, діяльність місцевої влади в сфері розвитку та комерціалізації біоенергетичних технологій в муніципальній сфері тепло та гарячого водопостачанням є досить ефективною, коли носить системний та ґрунтовний характер.В основу місцевої політики в цій сфері слід покласти програмний документ (план), який може стосуватись в цілому всієї сфери енергозбереження, в т.ч. сфері теплопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії.В ньому необхідно вказати програмні цілі та заходи по їх досягненню, перелік виконавців, їх повноваження та відповідальність. Він дозволить узгодити між собою плани розвитку відповідного регіону чи населеного пункту, розробку місцевих бюджетів та Програм соціально-економічного розвитку, пропозицій щодо включення коштів на фінансування місцевих програм до Державного бюджету, планів розвитку окремих галузей, комунальних підприємств та установ.

Роль місцевої влади може полягати передусім у:

– впровадженні потужної інформаційно-навчальної програми з енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, метою якої є підвищення рівня обізнаності всіх верств населення, промисловості, бізнесу, чиновників, студентів щодо раціонального ставлення до споживання енергії та можливості скорочення витрат на користування нею;

– проведенні ресурсних досліджень регіону з розробкою програми пріоритетного розвитку раціонального використання енергетичних ресурсів;

– розробці та прийнятті регіональних / муніципальних програм створення біоенергетичних кластерів, які передбачають вирішення низки питань зі створення нових робочих місць, енергозабезпечення, енергетичної децентралізації, прибуткових підприємств та інфраструктури;

– акумулюванні фінансових ресурсів для реалізації проектів в сфері використання біоенергетичних технологій;

– створенні умов для приходу інвестицій;

– прийманні участі в переговорному процесі з потенційними інвесторами, наданні, при можливості, необхідних гарантій інвесторам, забезпеченні доступу до необхідної інформації;

– наданні необхідної допомоги комунальним підприємствам теплопостачання при реалізації проектів по переходу на тверде біопаливо;

– скорочені, в межах своєї компетенції, бюрократичних процедур при отриманні відповідних дозвільних документів та земельних ділянок;

–  забезпеченні на місцевому рівні заходів по інформуванню зацікавлених сторін про доцільність використання біоенергетичних технологій та наявних можливостей щодо їх впровадження.

Одна з основних умов успішної реалізації проектів по виробництву теплової енергії з твердого біопалива, пов’язана з пошуком джерел їх фінансування.

Проекти з підвищення енергоефективності можуть бути профінансовані з використанням різних механізмів і з різних джерел. Можливе також спів фінансування з кількох джерел. Наприклад, кошти власного бюджету можна використовувати для фінансування розробки проекту, проведення енергетичних аудитів і керування проектом. В свою чергу, позикові кошти або гранти можна використовувати на реалізацію основних заходів по проекту.

Для проведення переговорів щодо отримання фінансування по конкретному проекту, необхідно підготувати пакет даних, в якому визначаються цільові показники з енергозбереження, розраховуються масштаби витрат і заощадження ресурсів, потреба у фінансових коштах та термін окупності, прописується методика оцінки та відбору проектних пропозицій та отриманих результатів за проектом.

З метою набуття необхідного досвіду та демонстрації наявних можливостей, для потенційних інвесторів доцільно реалізувати невеликий «пілотний» проект, фінансування якого місцева влада може взяти на себе.

Джерела фінансування умовно можна поділити на власні та залучені. До власних відносяться кошти, які є у розпорядженні місцевих органів влади, підпорядкованих їм підприємств та установ, а також кошти зекономлені при реалізації енергоефективних проектів.

Залучені кошти можуть надаватись на безоплатній основі: державне фінансування, гранти міжнародних організацій, приватні інвестиції на умовах державно-приватного партнерства, або на платній та поворотній основі: кредити комерційних та міжнародних банківських установ, через випуск муніципальних облігацій, лізингові схеми.